RAIKKÜLA VALLA HARIDUSNÕUNIKU AMETIJUHEND

ÜLDSÄTTED
Ametijuhend sätestab Raikküla valla haridusnõuniku (edaspidi nõuniku) tööülesannete kirjelduse, tema õigused, kohustused ja vastutuse ning teenistusse võtmise ja teenistusest vabastamise alused.
Nõuniku nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem oma käskkirjaga.
Nõunik juhindub oma töös Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, valla põhimäärusest, arengukavast, töösisekorra -eeskirjadest jt. vallavolikogu ja –valitsuse poolt kehtestatud õigusaktidest ning käesolevast ametijuhendist.
Nõunik vabastatakse teenistusest seaduses ettenähtud alustel ja korras.
Nõunikule laienevad avaliku teenistuse seaduses ametnikule ettenähtud õigused ja kohustused.
Haridusnõuniku ametikoha põhieesmärgiks on korraldada ja koordineerida Raikküla valla hariduse- ja kultuuriasutuste tööd ja sporditegevust ning korraldada koostööd vallavalitsuse ja mittetulunduslike kultuuri- ja spordiühingute vahel.
Nõunikule annab tööülesandeid ja kontrollib neid vallavanem ja vallavalitsus.

ÜLESANDED
Nõuniku ülesanded on:
I hariduse ja kultuuri alal:
 • otstarbeka haridus- ja kultuuri võrgu väljakujundamine Raikküla vallas;
 • nõustada, juhendada, korrigeerida ja kontrollida haridus- ja kultuuriasutuste tööd selgitamaks välja nende vajadusi;
 • osalemine valla põhimääruse, arengukava ja eelarve koostamisel ja ettepanekute tegemine vallavolikogu ja –valitsuse töö paremaks korraldamiseks, ülevaate omamine eelarve vastavate osade täitmisest;
 • õppetöö uuendamine ja kaasajastamine haridusasutustes kooskõlas haridusministeeriumi poolt kehtestatud korrale ja kavale;
 • valla haridustöötajate täienduskoolituse organiseerimine ja korraldamine vastavalt kinnitatud kavale valla eelarves ettenähtud vahendite piires, vajadusel selleks eelarveväliste vahendite hankimine;
 • tööandja (vallavanema) teavitamine enne uuenduste käikurakendamist või muudatuste juurutamist haridus- ja kultuuriasutuste struktuurides või õppekavades;
 • osalemine vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni tegevuses, komisjoni tööks vajaliku informatsiooni kogumine;
 • eelpool nimetatud küsimustesse puutuvate dokumentide ja õigusaktide projektide ettevalmistamine ja väljatöötamine;
 • osalemine maakondlikel ja vabariiklikel nõupidamistel ja seminaridel.

  II spordi alal:
 • Raikküla valla iga-aastaste spordiürituste kava väljatöötamine ja läbiviimise tagamine.
 • Algatab, osaleb, koostab ja teostab hariduse, kultuuri ja spordialaseid projekte.

  VASTUTUS
  Nõunik vastutab:
 • temale seadusandluse ja käesoleva ametijuhendiga pandud ametiülesannete õigeaegse ja nõuetekohase täitmise eest;
 • tema poolt esitatud ja koostatud dokumentide ja informatsiooni vastavuse eest kohustuslikele normidele, nende õigsuse otstarbekuse ja seaduslikkuse eest;
 • ametisaladuste ja ametialase info kaitsmise ja hoidmise eest;
 • varaliselt talle tööks kasutada antud vara säilimise ja sihipärase kasutamise eest;

  ÕIGUSED
  Nõunikul on õigus:
 • teha ettepanekuid oma tegevusala paremaks korraldamiseks;
 • saada kõikjalt oma tööülesannete täitmiseks vajalikke dokumente ja informatsiooni ning juriidilist ja tehnilist abi;
 • märkida dokumentidele ja nende projektidele oma seisukoht koos vastava põhjendusega;
 • saada tööks vajalikku täienduskoolitust ja nõuannet;
 • kasutada vallavalitsuses kabinetti, telefoni, paljundusmasinat, faksi ja arvutit;
 • osaleda koolide ja lasteaedade hoolekogude koosolekutel;
 • esindada Raikküla valda kultuuri-ja spordiüritustel
 • saada puhkust 35 kalendripäeva.

  KVALIFIKATSIOONINÕUDED
 • kõrgem pedagoogiline haridus (diplom) ja eelnev töökogemus hariduse alal;
 • Eesti Vabariigi seadusandluse küllaldane tundmine;
 • Vallavolikogu ja vallavalitsuse struktuuride ja töökorralduse tundmine;
 • hea suhtlemis- ja esinemisoskus, avatud, adekvaatse enesehinnanguga, viisakas, algatus-, organiseerimis-, otsustus- ja vastutusvõimeline;
 • koostöövalmidus, oskus konsulteerida ja pidada läbirääkimisi;
 • arvuti kasutamise oskus tuleb kasuks;
 • kultuuritööalaste teadmiste ja kogemuste olemasolu;
 • eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
 • võõrkeele (nt. inglise, saksa) oskus kõnes ja kirjas;
 • isikliku sõiduauto ja juhilubade olemasolu;

  AMETIJUHENDI MUUTMINE
  Ametijuhendit võib muuta üksnes haridusnõuniku ja vallavanema kokkuleppe alusel või vallavanema poolt enne uue nõuniku tööle võtmist, samuti juhul, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid.

  ALLKIRJAD
  Käesolevaga tõendan, et olen tutvunud ametijuhendiga, kohustun täitma selle sätteid ja olen teadlik vastutusest:
  TÖÖTAJA ees- ja perekonnanimi:
  Allkiri:_______________________________
  VALLAVANEMA ees- ja perekonnanimi:
  Allkiri:_______________________________
  “___”__________________