RAIKKÜLA VALLA ABIVALLAVANEMA AMETIJUHEND

ÜLDSÄTTED
Ametijuhend sätestab abivallavanema tööülesannete kirjelduse, tema õigused, kohustused ja vastutuse ning teenistusse võtmise ja teenistusest vabastamise alused.
Abivallavanema nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem oma käskkirjaga.
Abivallavanem juhindub oma töös Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, valla põhimäärusest, arengukavast, töösisekorra-eeskirjadest jt. vallavolikogu ja –valitsuse poolt kehtestatud õigusaktidest.
Abivallavanem asendab vallavanemat tema äraolekul rohkem, kui kolme järjestikuse tööpäeva ulatuses vallavalitsuse juhina jooksvates küsimustes, võib viseerida kooskõlastusi, kirjutada resolutsioone. Võib alla kirjutada enda poolt koostatud kirjadele ja vallavalitsusest väljaantavatele tõenditele ning õienditele. Pikaajalise allakirjutamise õiguse dokumentidele ja nende loetelu annab vallavanem oma käskkirjaga.
Abivallavanemat asendab vallavanem või vallavanema käskkirjaga määratud ametnik.
Abivallavanem vabastatakse teenistusest seaduses ettenähtud alustel ja korras.
Abivallavanemale annab tööülesandeid ja kontrollib neid vallavanem ja vallavalitsus.

ÜLESANDED
Abivallavanema ülesanded on:
 • valla eelarve projekti koostamine;
 • valla eelarve muudatuste ja lisaeelarve projektide koostamine koostöös volikogu arengu-, eelarve- ja majanduskomisjoniga;
 • teiste kohalike omavalitsuste eelarvetes osalemine, sealt tulenevate toimingute korraldamine;
 • valla majandustegevuse efektiivsuse analüüsimine – teostab valla eelarve tulude ja kulude analüüsi asutuste ja kuluartiklite lõikes;
 • valla koolitranspordi (õpilasveod ja liiniringid) koordineerimine;
 • munitsipaalvara valdamise, kasutamise ja käsutamise eeskirja täitmine;
 • valla majandusküsimuste lahendamine, majandusosakonna töö koordineerimine;
 • ettevõtlusega seonduvad probleemid - vajalike projektide koostamine;
 • ettepanekute tegemine valla arengukava ja eelarve koostamiseks ja vallavolikogu ja –valitsuse töö paremaks korraldamiseks;
 • infotehnoloogia arengu koordineerimine vallas;
 • eelpool nimetatud küsimustesse puutuvate dokumentide ja õigusaktide projektide ettevalmistamine ja osavõtt sellest, planeeriv ja projekteeriv tegevus;
 • arvamuste avaldamine ja ettepanekute tegemine töötajate töölevõtmiseks, edutamiseks, ergutamiseks, karistamiseks ja töölt vabastamiseks, üle viimiseks teisele tööle, struktuuride muutmiseks, töötingimuste parandamiseks;
 • osalemine maakondlikel ja vabariiklikel nõupidamistel ja seminaridel.

  VASTUTUS
  Abivallavanem vastutab:
 • temale seadusandluse ja käesoleva ametijuhendiga pandud ametiülesannete õigeaegse ja nõuetekohase täitmise eest;
 • esitatud dokumentide ja informatsiooni vastavuse eest kohustuslikele normidele, nende õigsuse otstarbekuse ja seaduslikkuse eest;
 • ametisaladuste ja ametialase info kaitsmise ja hoidmise eest;
 • varaliselt talle tööks kasutada antud vara säilimise ja sihipärase kasutamise eest;

  ÕIGUSED
  Abivallavanemal on õigus:
 • esindada Raikküla valda kõikjal, ka kohtus, vastavalt oma põhiülesannetele;
 • teha ettepanekuid seaduste rikkumises süüdiolevate isikute vastutusele võtmiseks või vastava menetluse algatamiseks;
 • saada kõikjalt oma tööülesannete täitmiseks vajalikke dokumente ja informatsiooni ning juriidilist ja tehnilist abi;
 • saada tööks vajalikku täienduskoolitust ja nõuannet;
 • kasutada vallavalitsuses kabinetti, telefoni, paljundusmasinat, faksi ja arvutit;
 • kasutada vallavalitsuse sõiduautot vastavalt kasutuslepingule

  KVALIFIKATSIOONINÕUDED
 • kõrgharidus (diplom);
 • Eesti Vabariigi seadusandluse küllaldane tundmine;
 • Vallavolikogu ja vallavalitsuse struktuuride ja töökorralduse tundmine;
 • hea suhtlemisoskus;
 • koostöövalmidus, oskus konsulteerida ja pidada läbirääkimisi;
 • arvuti kasutamise oskus;
 • autojuhilubade olemasolu;
 • eesti keele oskus kõnes ja kirjas.

  AMETIJUHENDI MUUTMINE
  Ametijuhendit võib muuta üksnes abivallavanema ja vallavanema kokkuleppe alusel või vallavanema poolt enne uue abivallavanema tööle võtmist, samuti juhul, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid.

  ALLKIRJAD
  Käesolevaga tõendan, et olen tutvunud ametijuhendiga, kohustun täitma selle sätteid ja olen teadlik vastutusest:
  TÖÖTAJA ees- ja perekonnanimi:
  Allkiri:_______________________________
  VALLAVANEMA ees- ja perekonnanimi:
  Allkiri:_______________________________